Všeobecné obchodní podmínky

společnosti CZ/SK bronies z. s., IČ: 021 91 041, se sídlem V Podvrší 1350/5, 182 00 Praha 8 – Libeň

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.czskbronies.cz (dále též „e-shop“), který je provozován společnosti CZ/SK bronies z. s. (dále též „prodávající“ či „společnost“), upravují vztahy mezi kupujícím (dále též „zákazník“) a prodávajícím v oblasti prodeje a poskytování zboží a služeb.

Společností CZ/SK bronies z. s. se rozumí CZ/SK bronies z. s.., IČ: 021 91 041, se sídlem V Podvrší 1350/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 26225V, Česká republika.

Akcí se rozumí událost, kterou organizuje spolek CZ/SK bronies z. s., a pro kterou jsou prodávány vstupenky prostřednictvím e-shopu.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

CZ/SK bronies z. s. prostřednictvím internetového obchodu prodává vstupenky na jednotlivé akce pořádané společností CZ/SK bronies z. s., které pořádá společnost CZ/SK bronies z. s., a další zboží a služby, zejména různé propagační materiály.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), a v případě spotřebitele i zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „spotř. z.“, oběma v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednávka

Objednávku je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém internetového obchodu. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží či služeb prodávajícím na stránky, kupní či jiná smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Objednávka je splatná do 7 dní od přijetí potvrzovacího e-mailu.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba předem přes bankovní účet
 • platba předem přes PayPal

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů se řídí Zásadami soukromí

Společnost CZ/SK bronies, z. s. shromažďuje, uchovává a zpracovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě zákazník (i potencionální) poskytne při nákupu či registraci v internetovém obchodu a při užívání webových stránek společnosti CZ/SK bronies, z. s. v souladu s podmínkami stanovenými zákonem (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Společnost CZ/SK bronies, z. s. osobní údaje shromažďuje a uchovává a zpracovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost CZ/SK bronies, z. s. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Společnost CZ/SK bronies, z. s. zpracovává osobní údaje tak, že:

 • je sbírá, uchovává a zpracovává primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Akci;
 • uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (i potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 • je zpracovává pro využití v reklamě, newsletterech a dalších informacích v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
 • je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
 • je užívá k uplatňování a provádění zákonných práv a povinností.

Poskytnutím osobních dat společnosti CZ/SK bronies, z. s. při registraci, resp. nákupem vstupenky či jiného zboží a služeb dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely, nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně. Dále má právo poskytnuté osobní údaje kdykoliv opravit. Nesouhlas či opravy lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy info@czskbronies.cz.

Kupující je povinen uvádět údaje správné, úplné a pravdivé. Dále je povinen neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem CZ/SK bronies, z. s. je během nakupování vstupenek či jiného zboží či služeb zabezpečen šifrováním pomocí protokolu HTTPS, a to za účelem ochrany přenášených dat.

Prodej vstupenek na jednotlivé Akce

Ohledně jednotlivých akcí je kupující v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat stanovená pravidla Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

Na jednotlivé Akce může být prodáváno jeden či více druhů vstupenek, které mohou mít různé ceny, mohou s nimi být spojena zvláštní oprávnění a bonusy.

Spolek CZ/SK bronies z. s. si vyhrazuje právo na změnu programu každé Akce, jejího termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád vstupenek na jednotlivé Akce

Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Prodávající může zákazníkovi vyměnit zakoupené vstupenky či mu vstupenky poškozené, zničené, ztracené či odcizené nahradit či poskytnout náhradu, zákazník však na výměnu či náhradu nemá právní nárok. Rozhodnutí je čistě na bázi dobrovolnosti ze strany prodávajícího.

V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který poskytl svůj kontakt (e-mail apod.) prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost CZ/SK bronies z. s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží se zpožděním pořadatelem včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodej jiného zboží či služeb, než jsou vstupenky

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží či provedení služby, vrátí Prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující, který musí s takovýmto postupem předem vyslovit souhlas.

Reklamační řád ostatního zboží a služeb

V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu.

V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14 dnů hradí náklady na poštovné kupující.

Pakliže je kupující spotřebitelem, má vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (v souladu s ust. § 1829 a násl. o. z.).

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3× reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 1. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu
 • s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
 • použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
 • po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (např. účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje kupujícím pozáruční servis.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém či anglickém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště či je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém či anglickém jazyce, a že takové smlouvě porozuměl. V případě rozporu mezi zněním smlouvy či VOP v českém a anglickém jazyce má přednost znění české.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

V případě, že dojde mezi společností CZ/SK bronies, z. s. a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či jiného zboží a služeb či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a společností CZ/SK bronies, z. s., může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo České republiky, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 (Brusel I.), o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8 pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 16.4.2017 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. Společnost CZ/SK bronies, z. s. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád kdykoliv změnit.

Část obchodních podmínek byla vytvořena za pomoci webu http://www.obchodni-podminky.cz/